^Back To Top

Rodaki w konkursie „Niezwykła wieś Małopolska”

Pierwsza oficjalna

wizytacja przedstawicieli

Urzędu Marszałkowskiego

w Krakowie

w Rodakach w związku z

udziałem wsi w konkursie

„Niezwykła wieś

Małopolska”

 

Konkurs został ogłoszony po raz drugi. W 2017r. Rodaki również zgłosiły swój udział ale niestety nie udało się. W bieżącym roku Wójt Gminy Klucze Norbert Bień ponownie zgłosił wieś Rodaki do konkursu. Zasadą jest, że tylko jedna wieś z danej gminy może być zgłoszona przez wójta. 20 kwietnia br. minął ostateczny termin składania dokumentów, które wymagały ogromnej pracy. Czekaliśmy z niecierpliwością na wynik pierwszego etapu konkursu i okazało się, że wieś Rodaki przeszła do drugiego etapu.

 Analiza bardzo bogatej dokumentacji fotograficznej, opisowej, prezentacji filmowej, dowodowej złożonej do konkursu była podstawą do oceny w I etapie.

II etap to wizytacja Rodak przez przedstawicieli Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, która miała miejsce 25 maja br. i ostateczne zatwierdzenie już konkretnych miejsc przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Walka jest bardzo trudna, gdyż chodzi o spore pieniądze. I nagroda to kwota 60 tys. zł, II- 50 tysięcy, III – 40 tysięcy, a trzy wyróżnienia po 30 tysięcy zł.

Teraz czekamy na wyniki końcowe.

Wizytacja była stresująca, ale mamy nadzieję, że wypadła dobrze. Wizytowali przedstawiciele Departamentu Rolnictwa i Geodezji z Dyrektorem Departamentu Włodzimierzem Okrajkiem oraz Jacek Soska przedstawiciel Sejmiku Województwa. Goście zwiedzili park we Dworze wraz z historycznym przystankiem, kościółek św. Marka, Izbę Regionalną na ul. Poprzecznej, podziwiali wysoki standard świetlicy Zielone Wzgórza, podziwiali czystość wsi, piękną zieleń wokół budynków publicznych, czyste chodniki, dorobek kulturalny wsi, dokumentację i kroniki, prace twórcze KGW, działalność Zespołu Rodaczanie. W czasie wizytacji obecni byli: Halina Ładoń, Barbara Wojnar, Elżbieta Majewska i Proboszcz ks. Jarosław Kwiecień.

 Kilka słów o konkursie, które znajdują się na stronie internetowej Małopolaskiego Urzędu Marszałkowskiego:

 

„Głównym celem jest wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców, które aktywnie pracują na rzecz atrakcyjności małopolskiej wsi. Oceniana będzie estetyka, utrzymanie ładu przestrzennego danej miejscowości oraz działania na rzecz dziedzictwa kulturowego.

Będą również ważne lokalne inicjatywy, które pomagają wzmocnić tożsamość lokalną, integrują mieszkańców, a także kształtują świadomość patriotyczną i historyczną.

Ponadto tytuły zdobyte w 2018r. W stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości – będą dowodem na kierowanie się przez ich mieszkańców i gospodarzy zasadą czerpania z przeszłości dla przyszłości jak określa program „Małopolska. Moja wolność”.

 

W oczekiwaniu na wyniki pragniemy podziękować wszystkim Mieszkańcom Rodak, za wszelkie aktywności. Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi, za to, że nas docenił i zgłosił nasze sołectwo dając nam pewnego rodzaju szansę. Dziękujemy również pani Joasi Smentek z Urzędu Gminy za wszelką pomoc.

Halina Ładoń - radna i Barbara Wojnar - sołtys

Popis Zespołu Rodaczanie w Bolesławiu.

40 Wiosna Poetycka w Bolesławiu była okazją do zaprezentowania się po raz pierwszy  w gminie Bolesław Zespołu Rodaczanie oraz zespołu Tesamee. Zespóły wystąpił w pięknym pałacyku - Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej na podsumowaniu konkursu literackiego. Koncert pieśni z fragmentami "Skrzypka na dachu" pod dyrygenturą pani Anny Dudek zakończył się brawami i owacjami na stojąco.

 

 

 

Wnioski - "Restrukturyzacja małych gospodarstw”

 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej

na operacje typu

„Restrukturyzacja małych gospodarstw”

w ramach poddziałania

„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w dniach od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r.

 

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” może być przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli m.in.:

  • jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,
  • prowadząc działalność rolniczą podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu.

Pomoc przyznaje się w wysokości 60 tys. zł. (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro) i wypłaca się ją w dwóch ratach:

  • I rata wypłacana jest w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 48 tys. zł.),
  • II rata wypłacana jest w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 12 tys. zł.).

Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie
lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl. Można je również otrzymać w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.

Rodaczanie na uroczystosci w Wojewódzkim Szpitalu w Jaroszowcu

Od 18 maja szpital Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu ma nowego patrona. Został nim lekarz Edmund Wojtyła, brat Karola Wojtyły, późniejszego papieża, a teraz świętego Jana Pawła II. W uroczystościach związanych z nadaniem imienia placówce, udział wzięło liczne grono zaproszonych gości. Podczas uroczystości w części artystycznej wystąpił  Zespół Rodaczanie z przygotowanym koncertem pieśni.

Delegacja z Rodak na wojewódzkiej uroczystości w Charsznicy

Uroczyście obchodzono święto Zesłania Ducha Świętego w Charsznicy koło Miechowa. Delegacja kobiet z Rodak uczestniczyła w tym święcie. Po uroczystej Mszy św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela wyruszyło na stadion przy akompaniamencie orkiestry dętej około 40 pocztów sztandarowych z całej Małopolski: strażacy, kosynierzy z Racławic w pięknych sukmanach, przedstawicielki Kół Gospodyń w regionalnych strojach i przedstawiciele władz Małopolski.

 

Maria Konopnicka, Zielone Świątki

 Nasza izba umajona,

Tatarakiem obstawiona,

Tatarakiem, wodną trzciną

I czeremchą i kaliną,

Zielone Święta

La, la, la, la!

Zielone Święta

La, la, la, la!

 

Maju, maju, świeży gaju,

Pachniesz ty dziś w całym kraju,

Niosą chłopcy gałązeczki,

Wiją wianki panieneczki,

Zielone Święta

La, la, la, la!

Zielone Święta

La, la, la, la!

Copyright © 2013. www.rodaki.pl  Rights Reserved.Copyright © 2008 Przemmo. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Redakcja oraz administrator strony zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w każdym dziale strony internetowej.

Zgodnie z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego informujemy, iż serwis www.rodaki.pl w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności używa pliki cookies.
Więcej informacji na temat w plików cookies http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Właściciel domeny rodaki.pl nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach przez użytkowników,
jednocześnie zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów naruszających netykiete.


com-4t.pl


stat4u