^Back To Top

Zebranie Wiejskie 2015

22 września 2015 r. w świetlicy przy OS P w Rodakach odbyło się Zebranie Wiejskie mieszkańców Rodak.

Głównym zadaniem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na 2016 rok..Zebranie rozpoczęło  się w drugim terminie ze względu na brak o godz 19.00 quorum tj. 10 % z 763 uprawnionych do głosowania - / 76 mieszkańców/ . W oczekiwaniu na drugi termin rozpoczęcia zebrania czas umilił występ zespołu "Rodaczanie". W zebraniu wzięło udział  59 mieszkańców, zgłoszono cztery propozycje  na wykorzystanie funduszu sołeckiego. Podczas głosowania przeszedł wniosek dotyczący dofinansowania nakładki asfaltowej na ul. Południowej w kwocie 25000 zł. i organizacji obchodów 650-lecia istnienia wsi Rodaki w kwocie 2000 zł. Wniosek ten decyzją Uchwały Zebrania Wiejskiego zostanie złożony do Wójta Gminy Klucze. Do projektu Budżetu Gminy na 2016 r  zostaną zgłoszone wnioski: wymiana okien i pieca w szkole, chodnik przy nowym ogrodzeniu szkoły, rewitalizacja stawu we Dworze, remont dróg gminnych.

ZEBRANIE WIEJSKIE - 22 WRZESNIA

Sołtys i Rada Sołecka zawiadamia że 22 września w Rodakach w Remizie OSP odbędzie się

zebranie wiejskie wsi Rodaki.   

    I termin godz 19.00

   II termin 19.30 

Tematem posiedzenia będzie Fundusz Sołecki na 2016 r. oraz sprawy bieżące mieszkańców.

Prosi się mieszkańców o liczny udział w zebraniu

Referendum 2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września
2015

Protokół komisji obwodowej 4
Szkoła Podstawowa w Rodakach
Rodaki
ul. Strażacka 11
32-310
Frekwencja -  4.85 %

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

Szczegóły wyników referendum:

Wyniki Rodaki - http://referendum2015.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/9300

Wyniki Gmina Klucze - http://referendum2015.pkw.gov.pl/341_Polska/121204

Wyniki Powiat Olkusz - http://referendum2015.pkw.gov.pl/341_Polska/1212

 

 

 

Zapisy na dodatkowe pojemniki na popiół.

Znalezione obrazy dla zapytania popiół

Pojemnik na składowanie popiołu.

Wójt Gminy Klucze informuje, że firma REMONDIS, która jest odbiorcą odpadów na terenie Gminy Klucze, może dodatkowo wyposażyć nieruchomości w pojemniki na popiół. Osoby zainteresowane posiadaniem pojemnika prosimy o zgłaszanie się w terminie do 30 września br. do  SOŁTYSÓW w swoich miejscowościach zamieszkania lub też do Urzędu Gminy Klucze – pok.nr 319 ( III piętro).

POJEMNIKI BĘDĄ DOSTARCZANE NIEODPŁATNIE, odbiór popiołu w cenie dotychczasowej opłaty.

Podziękowanie

Dziękuję za gratulacje i miłe słowa z tytułu zostania Sołtysem Powiatu 2015.  Cieszę się że mogłam współpracując z wieloma osobami miejscowych organizacji przyczynić do promocji wioski,  jej zmiany  i pozyskania następnych środków z konkursu. Dziękuję za wspólną pracę radnej Halinie Ładoń, radzie sołeckiej, KGW, OSP, Stowarzyseniu "Jurajska Wioska Rodaki", ks. J Kwietniowi i LGD, dziękuję  za zgłoszenie i rekomendację  do konkursu. Ta wspólna praca i zaangażowanie na rzecz społeczności Rodak zostały docenione przez  powiatową komisję i  zaowocowały wygraną. Dla mieszkańców, wielu osób mniej zaangażowanych, nie wszystkie działania nasze są widoczne, bo wiele z nich to praca organizacyjna, wyjazdowa, "za biurkiem", "na telefon" lub  praca w zespołach, w organizacjach. Rok 2014 był  bardzo pracowity, poniżej przestawiam co zrobiłam, w czym uczestniczyłam, co współorganizowałam.                             Sołtys   -   Barbara Wojnar


 1. Udział sołtysa w realizacji zadań inwestycyjno-remontowych poprawiających infrastrukturę sołectwa (zrealizowanych w 2014 r.)
•    Udział w realizacji rewitalizacji parku w górnej części Rodak tzw. Dworze
•    Starania na rzecz utworzonego stanowiska odpoczynkowego przy źródle „Miłości” w Rodakach pod górą Świnuszką
•    Działania na rzecz powstałego stanowiska siłowni zewnętrznej przy remizie OSP
•    Pozyskanie środków z napisanego projektu na wyposażenie miejscowej świetlicy „Zielone Wzgórza” (zakup  trzech szaf i trzech zestawów stołów ze stołkami)
•    Pozyskanie środków i zakup  mikrofonów nagłownych oraz stacji  ) dla kabaretu „Trzy po Trzy” i zespołu Rodaczanie działających przy miejscowej świetlicy
•    Współudział w pozyskaniu środków na zakup wzmacniaczy i głośników do świetlicy.
2. Działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności w zakresie kultury, promocji sołectwa, ekologii, tj. organizacja lub współorganizacja festynów, dożynek, wyjazdów, konkursów, itp. (zrealizowanych w 2014 r.)
•    Organizacja uroczystości odsłonięcia obelisku św Antoniego  w Rodakach.
•    Prowadzenie strony internetowej www.Rodaki.pl
•    Pomoc w opracowaniu wydanego folderu Zespołu Rodaczanie
•    Zorganizowanie w Rodakach dla mieszkańców konferencji na temat „Gruźlica i choroby płuc we współczesnej cywilizacji" z występem zespołu Rodaczanie i poczęstunkiem obecnych gości i mieszkańców  (100 osób )
•    Zorganizowanie w Rodakach akcji profilaktycznych badań dla mieszkańców:  dla grupy osób pracujących w przeszłości w zakładach – w cementowni w Ogrodzieńcu, i fabryce eternitu w Ogrodzieńcu. Również badania dla pozostałych mieszkańców  Rodak z zakresu chorób płuc i cukrzycy, które we wczesnym stadium wykrycia pozwalają na postawienie wczesnej diagnozy i wdrożenie szybkiego i skutecznego leczenia.
•    Współpraca w organizacji koncertu w kościółku w ramach festiwalu „Muzyka zaklęta w drewnie” Organizacja wycieczki po Rodakach i  poczęstunku i dla występującego Zespołu Instrumentów Dawnych „Intrada”
•    Organizacja stoiska wspierającego działania rodziców uczniów SP w Dniu Rodziny
•    Pomoc w opracowaniu wydanego folderu Zespołu Rodaczanie
•    Zorganizowanie w Rodakach dla mieszkańców konferencji na temat „Gruźlica i choroby płuc we współczesnej cywilizacji" z występem zespołu Rodaczanie i poczęstunkiem obecnych gości i mieszkańców  (100 osób )
•    Zorganizowanie w Rodakach akcji profilaktycznych badań dla mieszkańców:  dla grupy osób pracujących w przeszłości w zakładach – w cementowni w Ogrodzieńcu, i fabryce eternitu w Ogrodzieńcu. Również badania dla pozostałych mieszkańców  Rodak z zakresu chorób płuc i cukrzycy, które we wczesnym stadium wykrycia pozwalają na postawienie wczesnej diagnozy i wdrożenie szybkiego i skutecznego leczenia.
•    Współpraca w organizacji koncertu w kościółku w ramach festiwalu „Muzyka zaklęta w drewnie” Organizacja wycieczki po Rodakach i  poczęstunku i dla występującego Zespołu Instrumentów Dawnych „Intrada”
•    Organizacja stoiska wspierającego działania rodziców uczniów SP w Dniu Rodziny
•    Pozyskanie materiałów potrzebnych na warsztaty rękodzielnicze oraz przeprowadzenie spotkań z warsztatowo rękodzielniczych dla kobiet z KGW, a następnie zorganizowanie wystawy i prezentacji technik rękodzielniczych w Rodakach i w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Jaroszowcu.
•    Spisanie przyśpiewek i piosenek biesiadnych miejscowych poetów  i wykonanie śpiewników dla upamiętnienia tradycji i popularyzacji miejscowej twórczości.
•    Zorganizowanie dla dzieci andrzejkowej zabawy z wróżbami oraz konkursami z nagrodami.
•    Zorganizowanie integracyjnej Biesiady Andrzejkowej dla mieszkańców i członków miejscowych organizacji Rodak.
•    Organizacja Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego dla dzieci
•    Współpraca z przedstawicielami Gminy Klucze w przeprowadzeniu konsultacji w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Klucze”
•    Współpraca przy tworzeniu Strategii Wsi Rodaki
•    Uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach z kobietami z KGW (wtorek) i Zespołem Rodaczanie (środa)
•    Stała dbałość o porządek na przystankach i wokół posesji mieszkańców, oraz nadzorowanie pracownika interwencyjnego skierowanego do prac porządkowych.
3. Działalność i osiągnięcia kandydata wykraczająca poza obowiązki wynikające z pełnienia funkcji sołtysa, dodatkowe funkcje, np. radnego samorządu terytorialnego, członka organizacji pozarządowej, udział w strukturach OSP, KGW, itp.
•    Jako prezes UKS „Małopolanie”
•    1. Pozyskanie środków z napisanego projektu na organizację działań sportowych klubu, w ramach których zorganizowano w ciągu roku 2014:
•    2. II Gminny Turniej Ringo, dwa turnie piłki nożnej, turniej piłki siatkowej. sprawnościowy turniej jazdy na rowerze, marsze Nordic Walking, zakupiono sprzęt sportowy, 3 wycieczki rowerowe.
•    3. Współorganizacja przez UKS Małopolanie Festiwalu Organizacji Pozarządowych Gminy Klucze
•    
•    Jako członek KGW
•    1.Stałe prowadzenie obsługi dokumentacji fotograficznej i obsługi komunikacji internetowej koła.
•    2. Napisanie i realizacja dwóch projektów grantowych pozyskanie z dwóch projektów środków  grantowych Napisanie i realizacja dwóch projektów.
•    3.Wykonanie prezentacji „Historia KGW Rodaki”
•    4.Przeprowadzenie dla członkiń koła warsztatów rękodzielniczych z wikliny papierowej oraz zajęć polegających na wytwarzaniu ozdób świąteczno-noworocznych.
•    5.Zorganizowanie dla uczniów SP w Rodakach konkursu plastycznego i wokalnego na przyśpiewkę lub piosenkę biesiadną dla zainteresowania tradycją i kulturą regionu Zachodniej Małopolski.
•    6.Przeprowadzenie dla uczniów 4 tygodniowych warsztatów rękodzielniczych z wytwarzania  ozdób choinkowych z wykorzystaniem naturalnych materiałów.
•    Jako członek OSP:
•    1.Pomoc w organizacji strażackiego spotkania  opłatkowo-noworocznego dla Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Klucze.
•    2.Upiększenie terenu wokół OSP przez zakup i posadzenie krzewów.
•    3.Udział w okresowych pracach porządkowych w świetlicy i wokół remizy OSP
•    4.Współorganizacja tradycyjnej Sobótki w Rodakach
Jako członek Sekcji emerytów ZNP:
•    1.Organizacja dla nauczycieli emerytów z gminy Klucze spotkania z poczęstunkiem i zwiedzaniem kościółka, izby regionalnej w Rodakach.
•    2.Współpraca w zakresie organizacji wycieczek turystycznych i kulturalnych dla emerytów nauczycieli i  mieszkańców.
Jako członek Stowarzyszenia „Jurajska Wioska Rodaki”
•    1. Napisanie i realizacja trzech  projektów grantowych.
•    2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na spotkaniach organizacji pozarządowych.
Jako członek wspierający Zespół Rodaczanie
•    1. Pozyskanie z projektów środków na opłatę instruktora dla zespołu 800 zł. i1000 z
•    2. Obsługa fotograficzna zespołu i prowadzenie dokumentacji fotograficzno medialnej zespołu.
•    3. Współpraca w organizacji koncertów i występów podczas uroczystości środowiskowych i kościelnych.
•    4. Zorganizowanie przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Nikifor” wyjazdowego występu Zespołu Rodaczanie w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu.
Współpraca z
•    1. Szkołą Podstawową i Gmina Klucze  - W związku realizacją przez Gminę Klucze projektu „Szlak Frontu Wschodniego  I Wojny Światowej”  przeprowadzenie dla uczniów klas IV-VI dwóch lekcji hi-storii z własnymi prezentacjami pt. „Wschodni Szlak Frontu I wojny światowej” i „W. Kossak na Szla-ku I Wojny Światowej”   
•    2. Współpraca ze Szkołą Podstawową w Rodakach i miejscową młodzieżą w realizacji zadań z pro-jektu UKS „Małopolanie
•    3.Gminnym Ośrodkiem Kultury – Przeprowadzenie w GOK prelekcji z własną prezentacją na temat „Wojciech Kossak na Szlaku I Wojny”
•    4. LGD "Nad Białą Przemszą" : Udział w w 6-dniowym szkoleniu, współpraca w realizacji projektów.
•    5. PTTK-odział /Klucze  współorganizacja marszu nordic walking Klucze-Rodaki.
•    6. Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze  współpraca w realizacji nagrodzonego projektu.
4. Wykorzystanie funduszu sołeckiego.
Fundusz sołecki został wykorzystany  zgodnie ze strategią rozwoju wsi, na zagospodarowanie terenu przy parku we Dworze. Dwór, starsza część wsi - uzyskała ładną przestrzeń architektoniczną ważną ze względu na położenie i historię. Dzięki wykonanej inwestycji został upiększony teren przy parku, na którym umieszczony został zrekonstruowany obelisk św. Antoniego, upamiętniający istniejącą w tej części wsi figurę z okresu sprzed i po I wojnie światowej. Dzia-łania ważne dla historii Rodak, gdyż pod dawnym obeliskiem św. Antoniego w okresie I wojny światowej powstały szkice, a potem 3 obrazy odpoczywających po walkach żołnierzy, autorstwa Wojciecha Kossaka, który przebywał w Rodakach służąc w armii Austro-Węgierskiej. Na uroczystość odsłonięcia obelisku i uświetnienie obchodów 100 rocz-nicy I Wojny Światowej zostały pozyskane środki z projektu autorstwa sołtysa i radnej.

Copyright © 2013. www.rodaki.pl  Rights Reserved.Copyright © 2008 Przemmo. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Redakcja oraz administrator strony zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w każdym dziale strony internetowej.

Zgodnie z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego informujemy, iż serwis www.rodaki.pl w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności używa pliki cookies.
Więcej informacji na temat w plików cookies http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Właściciel domeny rodaki.pl nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach przez użytkowników,
jednocześnie zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów naruszających netykiete.


com-4t.pl


stat4u