KADENCJA 2011 – 2015 (wybory z dnia 21.02.2011)

Przewodniczący Rady, sołtys sołectwa Rodaki:
Barbara Wojnar

Członkowie Rady Sołeckiej:
Andrzej Aszteborski
Józef Domagała
Alicja  Jeziorna
Karol Majcher
Teresa Milka
Jarosław Paś
Wiesław Sobczuk
Bożena Trzewiczek

KADENCJA 2015 – 2018 (wybory z dnia 21.03.2015)

Przewodniczący Rady, sołtys sołectwa Rodaki:
Barbara Wojnar

Członkowie Rady Sołeckiej:
Alicja Jeziorna
Lidia Gamrot
Józef Domała
Tomasz Oczkowski
Grażyna Ludwikowska
Jacek Burdzel
Władysław Trzewicze
Jarosław Paś
Mieczysław Binek 
Statutu Sołectwa RODAKI
– załącznik Nr 13 do uchwały Rady Gminy Klucze Nr XLV/300/05 z dnia 04.05.2005 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1.Ogół mieszkańców sołectwa Rodaki stanowi samorząd mieszkańców wsi.
2.Sołectwo położone jest w Gminie Klucze.
3.Sołectwo Rodaki stanowi obszar wsi Rodaki.
§ 2
1.Sołectwo Rodaki jest jednostką pomocniczą Gminy Klucze. Sołectwo Rodaki działa na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:
1)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2)statutu Gminy Klucze
3)niniejszego statutu.
§ 3
1.Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społeczno – gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach dotyczących jej mieszkańców.

Rozdział II
Organy sołectwa i zakres ich działania
§ 4
1.Organami sołectwa są:
- Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy
- sołtys jako organ wykonawczy.
2.Sołtysa w jego działalności wspomaga Rada Sołecka.
3.Zebranie Wiejskie może powołać Komisję Rewizyjną lub inne komisje w zależności od potrzeb, określając ich skład i zakres działania.
4.Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata licząc od dnia wyborów.
5.Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy nie później niż w ciągu 4 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady Gminy.
6.Ilościowy skład Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie.
7.Zasady i tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej określa rozdział IV niniejszego statutu.

Kompetencje Zebrania Wiejskiego
§ 5
1.Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2.Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
§ 6
1.Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa.
2.W szczególności do Zebrania Wiejskiego należą:
1)wybory sołtysa i Rady Sołeckiej
2)inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej
3)rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej
4)wyrażanie opinii w istotnych dla mieszkańców sprawach.

Kompetencje sołtysa
§ 7
1.Sołtys:
1)Reprezentuje sołectwo na zewnątrz.
2)Przewodniczy Radzie Sołeckiej.
3)Zwołuje i organizuje Zebrania Wiejskie:
a)rozwiesza ogłoszenia o zebraniach w takich miejscach i w takim terminie, aby zapewnić jak najliczniejszy udział mieszkańców
b)oprócz ogłoszeń sołtys może korzystać z innych sposobów zawiadamiania mieszkańców.
4)Bierze udział w obradach Rady Gminy.
5)Realizuje uchwały Rady Gminy i zarządzenia wójta gminy dotyczące sołectwa.
2.Do obowiązków sołtysa należą w szczególności:
1)Zwoływanie przynajmniej raz na kwartał posiedzenia Rady Sołeckiej i przewodniczenie tym posiedzeniom.
2)Występowanie w imieniu sołectwa z wnioskami do instytucji i jednostek oraz wójta i Rady Gminy.
3)Uczestnictwo w naradach i szkoleniach sołtysów organizowanych przez wójta gminy.
4)Przedkładanie na Zebraniach Wiejskich informacji o swojej działalności i działalności Rady Sołeckiej.
5)Organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie.
6)Informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 8
1.Wykonując swoje obowiązki sołtys stale współpracuje z Radą Sołecką.

Rada Sołecka
§ 9
1.Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa.
2.Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez sołtysa lub na wniosek co najmniej połowy składu Rady Sołeckiej, a także na wniosek radnego właściwego okręgu wyborczego oraz wójta.
3.Na posiedzenia Rady Sołeckiej zapraszani są radni właściwego okręgu wyborczego.
4.Współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.
5.Przygotowuje projekty uchwał na Zebranie Wiejskie.
6.Opracowuje informacje ze swojej działalności.

Rozdział III
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki ważności podejmowanych uchwał
§ 10
1.Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
2.Czynne prawo wyborcze ma każdy mieszkaniec, który najpóźniej w dniu zebrania kończy 18 lat.
§ 11

1.Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:
1)z własnej inicjatywy
2)na wniosek 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu
3)na wniosek Rady Gminy i wójta gminy
4)na wniosek Rady Sołeckiej.

§ 12
1.Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w roku.
2.Termin i miejsce zebrania sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenia lub w inny sposób przyjęty w sołectwie.
3.Zebranie zwołane na wniosek winno się odbyć w terminie nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że wnioskodawca określi termin późniejszy.
§ 13
1.Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób zwyczajowo przyjęty i bierze w nim udział co najmniej 10% uprawnionych do głosowania.
2.Jeżeli w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uczestniczy wymagana liczba mieszkańców, zwołujący zebranie może zarządzić odbycie następnego Zebrania Wiejskiego po upływie 30 minut od terminu pierwszego.
3.W drugim terminie zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych mieszkańców.
4.Zebranie Wiejskie otwiera sołtys, a prowadzi sołtys lub przewodniczący wybrany przez uczestników zebrania w głosowaniu jawnym.
5.Porządek Zebrania Wiejskiego ustala się na podstawie projektu przedłożonego przez wnioskodawcę i przedstawionego przez przewodniczącego zebrania.
§ 14
1.Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów.
2.Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba że zebranie postanowi inaczej.
3.Głosowanie w sprawie odwołania sołtysa i Rady Sołeckiej odbywa się w sposób tajny.
4.Obrady zebrania są protokołowane przez protokolanta wybranego w głosowaniu jawnym przez Zebranie Wiejskie.
5.Protokół powinien zawierać:
1)datę, miejsce, godzinę i oznaczenie, w którym terminie się odbyło
2)liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu lub jako załącznik listę osób biorących udział w zebraniu
3)stwierdzenie prawomocności zebrania, wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
4)nazwiska osób zaproszonych i obecnych na zebraniu
5)przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłoszonych i uchwalonych wniosków
6)uchwalone uchwały Zebrania Wiejskiego.
6.Protokół podpisuje protokolant oraz przewodniczący zebrania.
7.Protokół wraz z uchwałami i innymi materiałami sołtys przekazuje wójtowi gminy w terminie 14 dni od odbycia zebrania.
8.Kopie protokołów i uchwał przechowywane są u sołtysa.
9.Wójt realizuje uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego, jeżeli nie naruszają interesu gminy, spełniają wszystkie wymogi formalno – prawne i są zgodne z obowiązującymi przepisami. W przypadku odmowy wykonania uchwał wójt powiadamia o tym sołtysa wsi w terminie 30 dni od otrzymania uchwały.

Rozdział IV
Zasady i tryb wyboru i odwołania sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 15
1.Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i Rady Sołeckiej, zwołuje wójt gminy.
2.Ogłoszenie wójta gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej określa dzień, godzinę i miejsce odbycia zebrania, a także informację o drugim terminie zebrania. Drugi termin zebrania może być wyznaczony najwcześniej 30 minut po pierwszym terminie. Ogłoszenie winno być podane do wiadomości mieszkańców co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
3.Wybór sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję ma być dokonany w terminie, o którym mowa w § 4 pkt 5.
§ 16
1.Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. Członkowie spośród siebie wybierają przewodniczącego komisji.
2.Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
3.Protokół Komisji Skrutacyjnej winien zawierać: skład komisji, ilość osób biorących udział w głosowaniu, ilość oddanych głosów ważnych i nieważnych, ilość głosów oddanych na każdego kandydata, stwierdzenie dokonanego wyboru.
§ 17
1.Mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania wybierają sołtysa i członków Rady Sołeckiej w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów uprawnionych do głosowania, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. Zgłoszeni kandydaci winni wyrazić zgodę na kandydowanie.
2.Zgłoszeń dokonuje się oddzielnie na sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
3.Komisja Skrutacyjna w pierwszej kolejności dokonuje wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza wybór Rady Sołeckiej.
§ 18
1.Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczątką Rady Sołeckiej.
2.Wyboru sołtysa dokonuje się poprzez skreślenie kandydatów.
3.Głos jest ważny, gdy na karcie do głosowania pozostał nieokreślony nie więcej niż jeden kandydat (można skreślić również wszystkich kandydatów).
4.Za wybranego sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą ilość głosów.
5.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało te samą ilość głosów, głosowanie powtarza się, ograniczając liczbę kandydatów do tych osób.
6.Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się jednorazowym głosowaniem nad całą listą zgłoszonych kandydatów.
7.Głos jest ważny, gdy na karcie do głosowania pozostało nieskreślonych nie więcej niż liczba członków Rady Sołeckiej (można pozostawić mniej nieskreślonych kandydatów niż liczba członków Rady Sołeckiej).
8.Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
9.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą największą liczbę głosów, a ich wejście do Rady Sołeckiej przewyższyłoby liczbowy skład ustalony wcześniej przez Zebranie Wiejskie, Komisja Skrutacyjna przeprowadza ponownie głosowanie ograniczając liczbę kandydatów do tych osób.
§ 19
1.Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
2.Odwołanie może nastąpić na wniosek:
1)20% mieszkańców uprawnionych do głosowania
2)wójta gminy
3)Radę Gminy.
3.Odwołanie powinno być podjęte po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanych. Nieobecność na zebraniu nie wstrzymuje rozpatrzenia wniosku.
4.Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
5.W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci sołtysa wójt gminy zarządza wybory nowego sołtysa w terminie dwóch miesięcy od zaistnienia zdarzenia, z zastrzeżeniem § 20 pkt 1.
6.Wybory przeprowadza się zgodnie z § 18 pkt 1- 5.
7.W przypadku zmniejszenia składu osobowego Rady Sołeckiej na skutek odwołania, rezygnacji lub śmierci o więcej niż 1/3 składu Zebranie Wiejskie może również postanowić o dokonaniu wyborów uzupełniających w przypadku mniejszego zmniejszenia składu osobowego Rady Sołeckiej.
§ 20
1.Jeżeli do upływu kadencji sołtysa pozostało nie więcej niż 6 miesięcy lub w przypadku dłuższej nieobecności sołtysa spowodowanej chorobą, wyjazdem, itp. wyborów sołtysa nie przeprowadza się. W takim przypadku funkcję sołtysa pełni jeden z członków Rady Sołeckiej wskazany przez Radę Sołecką w uzgodnieniu z wójtem gminy.

Rozdział V
Zakres zadań przekazywanych jednostce pomocniczej oraz gospodarka finansowa sołectwa
§ 21
1.Rada Gminy może przekazać sołectwu wyodrębnioną część mienia komunalnego, którą sołectwo zarządza i korzysta z niej na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy.
2.Sołectwo nie może samodzielnie decydować o zbyciu lub zmianie przeznaczenia mienia komunalnego.
3.Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
4.Sołectwo samodzielnie rozporządza dochodami uzyskanymi z organizowanych przez sołectwo przedsięwzięć, a także dobrowolnych wpłat mieszkańców sołectwa itp.
5.Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe na cele określone przez Radę Gminy.

Rozdział VI
Nadzór nad działalnością sołectwa
§ 22
1.Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy, wójt gminy i skarbnik gminy.
2.Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej.
3.Działalność finansową sołectwa w zakresie finansów gminnych nadzoruje skarbnik gminy.
4.Wójt gminy nadzoruje wykonanie uchwał Zebrań Wiejskich, a w przypadku uchwał sprzecznych z obowiązującymi przepisami wstrzymuje ich wykonanie.
5.Wójt gminy lub wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo uzyskania niezbędnych dokumentów, informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mają również prawo uczestniczyć w posiedzeniach organów sołectwa.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 23
1.Zmiany statutu sołectwa dokonuje Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego.
2.W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy statutu gminy i ustaw ogólnie obowiązujących.
3.Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.